مدام یعنی : مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه

بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش آموزان اداره امور مدرسه را بر

عهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند.

هدف از انجام طرح مدام:

آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه

مسئولیت پذیری، و شرکت و هم فکری در حل مشکلات

این طرح در همه ي مدارس استان / شهرستان ها و...اجرا مي گردد.

با اجرای طرح مدام دانش‏ آموزان در ادارهی مدرسه سهیم می ‏شوند، ضمن این‏که این امر باعث اغنای روانی و اجتماعی آنان و در نتیجه آمادگی برای قبول مسئولیت‏های دیگر خواهد شد.

طرح مدام

قابل توجه کسانی که طرح مدام را خریداری و دانلود کرده اند:

لینک های دانلود:

دانلود ابلاغ مدیر طرح مدام